Het zwembad is open!
Zie onze website van het zwembad voor de laatste informatie: www.zwembadwaterman.nl

26-06-2013: Persbericht Gemeente Westland: Exploitatie zwembad De Waterman per 1 juli naar Waterman Natuurlijk!

Het college van B&W van de gemeente Westland draagt de exploitatie van zwembad De Waterman per 1 juli 2013 over aan het burgerinitiatief Stichting Waterman Natuurlijk! Waterman Natuurlijk! krijgt zo de gelegenheid om te kijken of zij het zwembad rendabel kunnen exploiteren.

De afgelopen maanden hebben Waterman Natuurlijk!, Optisport en de gemeente zich gezamenlijk ingespannen om een overdracht van de exploitatie van zwembad De Waterman aan Stichting Waterman Natuurlijk! per 1 juli mogelijk te maken. Hiermee is gehoor gegeven aan de motie van de gemeenteraad van 19 december 2012.

Wethouder El Mokaddem: “Burgerinitiatieven willen we waar dat kan ondersteunen en bevorderen. De overdracht van de exploitatie van het zwembad past in die lijn. We hebben goede afspraken met elkaar gemaakt, dus Waterman Natuurlijk! krijgt nu de kans te bewijzen dat een zwembad te exploiteren is zonder geld van de gemeente. Ik wens Stichting Waterman Natuurlijk! heel veel succes en een mooie zomer toe.”

Er is nog een eenmalige reserve om De Waterman tot uiterlijk eind 2016 open te houden. Als het geld uit de reserve voor die tijd op is sluit het zwembad in principe eerder. Het college van B&W van de gemeente Westland is alleen bereid af te wijken van dit besluit als het zwembad de gemeente geen geld meer kost. Dit is het gevolg van het besluit van de raad in november 2011. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2012-2015 werd besloten door te gaan met drie kwalitatief goede zwembaden (De Boetzelaer, Maesemunde en Vreeloo). Zo worden kosten bespaard met behoud van voldoende zwemwater voor Westland.

18 juni 2013: BAARN - Stichting Bosbad de Vuursche viert lustrum

Stichting Bosbad de Vuursche viert lustrum Het Bosbad was in de jaren vijftig de eerste gemeentelijke investering in een sport/recreatievoorziening in Baarn, bedoeld voor alle inwoners onze gemeente. In het Bosbad werden ook de zwemlessen gegeven. De exploitatie was in handen van de gemeente Baarn. Ruim vijftig jaar na de bouw van het Bosbad, in 2003, moest de gemeente vijf miljoen bezuinigen op de gemeentelijke begroting. Zoals veel gemeenten keek ook Baarn naar de sportaccommodaties, waaronder het Bosbad. Het grootste probleem waren de jaarlijks terugkerende gemeentelijke overhead en de almaar stijgende exploitatiekosten van de accommodaties, die zwaar op de gemeentelijke begroting drukten.

Het Bosbad dreigde te verdwijnen. Vanuit de publieke discussie die daarop ontstond, zijn verschillende burgerinitiatieven gestart voor het in standhouden van het zwembad. Uit deze initiatieven is een stichting ontstaan met een bestuur van mensen die hun kennis en kunde kosteloos inbrachten en dat nog steeds doen. Door hun inbreng kon het bad in opdracht van de voltallige gemeenteraad van Baarn, onder leiding van het Bosbadbestuur worden gerenoveerd. Tegelijk werd een kostendekkend exploitatiemodel ontwikkeld. Zo werd het zwembad zonder exploitatiesubsidie van de gemeente behouden.

Bron: dichtbij.nl -> lees volledig artikel

15-05-2013 Stichting Waterman Natuurlijk! officieel opgericht!

Stichting Waterman Natuurlijk! officieel opgericht! Het was weer een bijzondere week voor de vrienden van de Waterman.
Stichting Waterman Natuurlijk! is opgericht door Geerten van der Lugt, Jan van Rossum, Gabe Venema, en Maria Veenman. De Stichting heeft tot doel het openlucht zwembad de Waterman zo goed mogelijk te exploiteren.

We zijn hier met z'n allen erg trots op, na 7 jaar overleg is het dan eindelijk officieel! Dank aan allen (Elleke, Herman, Mathilde, Peter, Marco, Adrie, Adriaan, Bart en Ruud) die hier veel kostbare vrije tijd voor dit mooie doel beschikbaar hebben gesteld. Samen zijn we sterk! De kracht ligt in verbinding.

Alle gevraagde documenten en plannen zijn afgelopen vrijdag 10 mei 2013 in overleg met de gemeentelijke adviseurs geactualiseerd en ingeleverd bij de Gemeente ter voorbereiding van een definitief Collegebesluit in juni voor overdracht per 1 juli.

De officiële Stichting Waterman Natuurlijk! is er klaar voor!

15-05-2013 Groot Westland: Burgerinitiatieven krijgen de ruimte binnen Westland

Klik op plaatje voor PDF-bestand:
Persbericht Groot Westland

19-04-2013 Persbericht Waterman Natuurlijk!

Persbericht Waterman Natuurlijk! Wateringen - Donderdag 18 april hebben de bestuurders van Burgerinitiatief St. Waterman Natuurlijk! (i.o) een plezierig gesprek gehad met Optisport, de huidige zwembadbeheerder, en de Heer Jaspers, vertegenwoordiger van de gemeente Westland over de overdracht van het zwembad in Wateringen.

Waterman Natuurlijk! stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk streefdatum 1 juni alle formaliteiten met de gemeente af te ronden, alle partijen hebben uitgesproken zich tot het uiterste te zullen inspannen om dit te realiseren.

Dit alles, om het besluit van de Gemeente Westland uit te voeren ,namelijk de exploitatie en beheer van het Openluchtrecreatiebad de Waterman in Wateringen door Stichting Waterman Natuurlijk te laten uitvoeren!

Wethouder sportzaken de heer M. Mokaddem heeft zich hiervoor sterk gemaakt. Na overleg van de wethouder met Optisport, is deze bereid mee te werken aan deze overgang , dat is afgelopen donderdag j.l . wederom op een positieve manier gebleken.

Alle partijen hebben onder leiding van de Heer Jaspers namens de gemeente Westland heldere afspraken met elkaar gemaakt om te zorgen voor een warme snelle overdracht. Dit onder dezelfde condities als Optisport , het gaat de gemeente dus absoluut niets meer kosten.

Alle partijen doen hun uiterste best om dit te realiseren per 1 juni a.s.

Van de overdracht zullen de bezoekers niets merken, het zwembad gaat gewoon open op 1 mei .

Waterman Natuurlijk! ziet zo een lang gekoesterde wens in vervulling gaan voor de inwoners van Westland.

08-04-2013: wos.nl: Weg nu echt vrij voor 'Waterman Natuurlijk!'

Het burgerinitiatief 'Waterman Natuurlijk!' krijgt de kans zich te bewijzen. De huidige exploitant van het zwembad in Wateringen, Optisport, stelt zich soepel op. Wethouder El Mokaddem heeft met gesloten beurs onderhandeld en heeft Optisport bereid gevonden het contract per 1 januari a.s. te ontbinden.

"De bal ligt nu bij de mensen van Waterman Natuurlijk!", aldus El Mokaddem. "Zij moeten nu een stichting oprichten, zodat de gemeente een officiële gesprekspartner heeft." Ook moet het burgerinitiatief bewijzen in staat te zijn een zwembad te runnen, door te kunnen voldoen aan wettelijke eisen en het werven van personeel.

Mogelijk wordt het zwembad zelfs eerder dan in 2014 overgedragen. Dat hangt af van hoe voortvarend 'Waterman Natuurlijk!' te werk gaat. Optisport heeft alvast te kennen geven een overname niet in de weg te staan.

De burgers achter het initiatief wierpen zich op om het zwembad over te nemen nadat duidelijk was geworden, dat de gemeente Westland het bad in 2016 wil sluiten.

Bron: www.wos.nl

Artikelen Westland Verstandig, met dank aan fractievoorzitter P. Duijsens

08-01-2013: Zwembad De Waterman moet een kans krijgen open te blijven
In december heeft de Raad van de Gemeente met ondersteuning van Westland Verstandig een motie aangenomen waarin de Raad het College verzocht afspraken te maken met het burgerinitiatief dat De Waterman tracht open te houden. Eerdere bezuinigingsmaatregelen van de Gemeente gaven aan dat uiterlijk 1 januari 2016 De Waterman gesloten zou moeten worden.

Inwoners van Wateringen hebben zich verenigd en hebben plannen ontwikkeld om de exploitatie van De Waterman voort te zetten. De fractie van Westland Verstandig vindt dit een goed idee, zij het dat natuurlijk dan wel goede kansen aanwezig moeten zijn dat het initiatief ook slaagt.

De Gemeente heeft op dit moment een huurcontract met Optisport die De Waterman exploiteert. Gezegd wordt dat Optisport gaarne afscheid wil nemen nu al van De Waterman. Dit is prima.

De Gemeente heeft voorts gelden gereserveerd voor het onderhouden tot 2016 van het zwembad en die centen zouden ten goede moeten komen aan het burgerinitiatief. In welke vorm dat dan gegoten moet worden zal nog nader bekeken dienen te worden. Daarnaast zou de nieuwe op te richten stichting van het burgerinitiatief die de exploitatie gaat verzorgen met een schone lei moeten kunnen beginnen en dat betekent dat bijvoorbeeld personeel van Optisport door Optisport zelf wordt teruggenomen en dat er niet al teveel lasten die nu op het zwembad drukken en die niets van doen hebben met de exploitatie, daarvan afgehaald worden. De Gemeente zou het zwembad dan voor bijvoorbeeld 1 euro ter beschikking moeten stellen aan het burgerinitiatief.

Bekeken moet dan worden de komende twee jaar hoe de exploitatie verloopt en mogelijkerwijs zouden ook afspraken gemaakt moeten worden voor de navolgende jaren. Het voordeel is dat de Gemeente zeker weet dat haar onroerend goed goed beheerd wordt en dat de Gemeente nu niet gedwongen wordt in deze economisch slechte tijden over te gaan tot sloop van het zwembad en tot verkoop van het perceel. Op termijn moet dan bekeken worden hoe verder en of dat burgerinitiatief in staat is om aan de Gemeente een redelijke huurprijs te betalen.

Wij vinden dat in ieder geval het burgerinitiatief de kans moet krijgen zich waar te maken. Wij menen wel, dat behalve de reserve, er niet nog meer geld van de Gemeente in moet, zodat duidelijk moet zijn nu, maar ook in de toekomst dat de exploitatie zonder financiële ondersteuning van de Gemeente zal gaan verlopen, terwijl voorts ook op de langere termijn het gehele onderhoud van het zwembad bij het burgerinitiatief komt te rusten. Dit zal een hele zware opgave zijn, doch het burgerinitiatief is bereid om die uitdaging aan te gaan.

Ons inziens dus te allen tijde doen en het zal ons benieuwen of een en ander slaagt. Met vrijwilligers wordt het zwembad opengehouden en wordt de kwaliteit gewaarborgd. Dit zal ook voor de initiatiefnemers een hele opgave worden.

Nogmaals zij zijn bereid om die uitdaging aan te gaan en als Gemeente moeten wij dan alle ruimte daarvoor geven.

Peter Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig
lees meer...

14-11-2011: Veel doen met weinig geld!
.....
Ook ondersteunen wij de doorstart van de Waterman door Wateringse burgers. Helaas valt niet te ontkomen aan de sluiting van het zwembad in Naaldwijk. Kan daar ook een soortgelijk initiatief als in Wateringen komen?
.....lees meer...


2012-12-24: AD-Westland:Wethouder: Plan Waterman Natuurlijk past in regisserende gemeente


AD-20121224-Plan-Waterman-past-in-regisserende-gemeente.jpg
23-12-2012: Persbericht: Waterman natuurlijk! een stap verder!

In de vroege morgen van 19 december is door wethouder El Mokaddem uiteindelijk de mededeling gedaan dat de motie “Overname exploitatie Waterman door van Waterman Natuurlijk!” door het college van B&W zal worden overgenomen. De motie is gezamenlijk ingediend door de fractie van GBW, CDA, WV, PW en D66. Het Burgerinitiatief mag zich daarmee in principe de komende twee jaar gaan bewijzen dat de exploitatie van het openluchtrecreatiezwembad de Waterman goedkoper kan dan via de huidige opzet. Daarmee wil zij bewijzen dat de Waterman met een zuiniger exploitatie ook te behouden is voor de bevolking na de jaren 2016, een jaartal dat nog steeds genoemd wordt waarin de voor vele belangrijke recreatievoorziening definitief moet sluiten.

Begin januari worden de eerste gesprekken gevoerd tussen de Gemeente en Waterman Natuurlijk!. In de commissie Maatschappelijk Omgeving zal Waterman Natuurlijk! de financiële onderbouwing geven van haar plan, en zal de commissie verder de (financiële) voorwaarden gaan bepalen hoe de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Basis is het management model van openluchtzwembad de Vuursche in Baarn, dat al 10 jaar bewijst dat met een ander exploitatieopzet een openluchtzwembad open te houden is . Het bestuur van WN is er klaar voor. De inrichting van de organisatie is op orde. Veiligheid voldoet aan de eisen van de veiligheidsraad. En de techniek is in handen van landelijk bekende bedrijven. Marketing zal aangewend worden om de loop weer meer naar het zwembad te krijgen, daarmee ook mikkend op een bredere doelgroep, met een extra accent op gezinnen met kinderen . Voor dubbelgebruik wil Waterman Natuurlijk! een samenwerkingsverband aangaan met 2sur5, een ondernemer uit Wateringen in buitensportactiviteiten.

Onze ontwikkelingen kunt u volgen op: www.watermannatuurlijk.nl en op facebook


Klik hieronder op de verschillende documenten van de raadsvergadering van 18-12-2012:
- Motie Waterman
- Inspreektekst Waterman Natuurlijk! door Geerten van der Lugt
- Brief aan gemeente van Ruud Stemerdink - Visie op motie 18-12-2012

2012-11-30 Persbericht :
Waterman Natuurlijk! wil beginnen, het is nu of nooit!

De stichting Waterman Natuurlijk! (WN) staat te popelen om te beginnen, 6 jaar geleden is dit Burgerinitiatief gestart voor het behoud van het Wateringse openluchtzwembad de Waterman. Dat resulteerde vorig jaar uiteindelijk in een door de gemeenteraad aangenomen motie waarbij het beheer van het zwembad overgenomen kon worden door WN in 2016 of zoveel eerder als mogelijk is.

WN wil van de gemeente nu al de kans krijgen te laten zien wat zij kan en wat ze waard is. Momenteel zijn er bij de gemeente namelijk nog gelden gereserveerd voor de Waterman. Zoals het nu gaat zal het geld op zijn en het bad gesloten worden in 2016 en dat zou betekenen dat WN met een saldo 0 zou moeten beginnen om te starten met een vernieuwd beheer. Dat zou een vrij onmogelijke opgave zijn en daarom wil WN dat de nu nog gereserveerde gelden voor de Stichting gereserveerd kunnen worden. WN wil een opstart maken en het bad een kleine opknapbeurt geven. Zonnecollectoren bijvoorbeeld aanschaffen om duurzaam en energiebesparend te zijn, en om de exploitatielasten gelijk al te verlichten. Er zal een professionele manager ingehuurd worden door WN, die het management model van Stichting Bosbad de Vuursche, dat zich 10 jaar bewezen heeft in Baarn, gaat uitvoeren.

Begin dit jaar is een WN businessplan ingediend bij de gemeente met een goede exploitatieopzet. Dit wordt nog door de gemeente bestudeerd. Op de grote speelweide is ruimte voor meer activiteiten. Om WN te versterken wil zij op de Waterman locatie samenwerken met het bedrijf 2sur5 , een Wateringse ondernemer in de buitensport. Zij zijn op zoek naar een nieuwe locatie en hebben evenementen en buitenactiviteiten ook op het gebied van de zorg. WN denkt dat dit een win-win situatie is voor alle partijen. De Gemeente én de burgers hebben er veel mee te winnen om dit burgerinitiatief te laten starten! En wel per onmiddellijk.

Waterman Natuurlijk! is nu ook op Facebook: www.facebook.com/watermannatuurlijk


AD-Westland-29-11-2012.jpg


2012-07-02 Persbericht : Waterman Natuurlijk! doet onderzoek naar Waterman

De Stichting Waterman Natuurlijk! doet onderzoek naar de haalbaarheid om het Wateringse zwembad in beheer te nemen. Sinds december 2011 heeft men het mandaat dat het bad voor 1 euro aan de Stichting kan worden verhuurd. Dit mede door een motie die door het CDA was ingediend. ZKa consultants uit Breda toetsen nu het businessplan van de Stichting en de staat van het zwembad wordt ook in kaart gebracht. Eind juli wordt het resultaat verwacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente Westland.

Waterman Natuurlijk! gaat in het najaar avonden organiseren om de Wateringse bevolking bij de plannen te betrekken. Zo gaan we starten met concrete acties voor het Wateringse zwembad.


2012-08-18: Dit weekend was het mooi weer en dat was gelijk goed te zien in het zwembad!

18 augustus 2012: Drukte in het zwembad    18 augustus 2012: Drukte in het zwembad    18 augustus 2012: Lange rij, veel fietsen

2012-01: Honderd zwembaden bedreigd met sluiting

Van de ruim achthonderd publiekelijk toegankelijke zwembaden in Nederland zegt 12 procent met sluiting te worden bedreigd: bijna honderd zwembaden. Dat blijkt uit de voorlopige rapportage van de Zwemmonitor 2011, die wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Platform Zwembaden. Lees verder op Volkskrant.nl

2011-11-11: De Waterman kan ook open blijven na 2016 met Burgerinitiatief!

In de vergadering van de raad over de begroting voor de jaren 2012-2015 is door het CDA, Gemeentebelang Westland en Westland Verstandig de motie “ Waterman openhouden met Burgerinitiatief ” ingediend . Dit omdat het college van B&W had voorgesteld om het zwembad de Waterman in 2016, of zoveel eerder als mogelijk is, te sluiten. De motie is met meerderheid van stemmen op de mooie, en nu al voor Wateringen historische datum van 11-11-11 aangenomen.

Het nieuws is enthousiast ontvangen bij de leden van Waterman Natuurlijk! en bij de burgers van Wateringen. Hier is 5 jaar voor gestreden. De motie houdt in dat het openluchtrecreatiebad de Waterman voor 1 euro per jaar wordt verhuurd aan het Burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! om het beheer te gaan uitvoeren en om dit zwembad open te kunnen houden. Vanaf 2016, of mogelijk eerder.

Waterman Natuurlijk zal alles in het werk stellen om het vertrouwen in haar waar te maken en om uiteindelijk dus een mooi en door iedereen gewaardeerd zwem- en recreatiebad in de lucht te hebben.

In de afgelopen jaren zijn er veel kontakten opgedaan met vergelijkbare en goed geslaagde initiatieven. Die zullen opnieuw worden ingeschakeld. De Stichting gaat verder zo snel mogelijk met haar adviseurs rond de tafel om verdere plannen te maken. In haar nieuwe rol als regisserende gemeente( o.a. het faciliteren en regisseren van Burgerinitiatieven) liggen er ook voor de gemeente nieuwe taken en uitdagingen om goed tot elkaar te komen. In samenspraak met alle belanghebbende partijen wil Waterman Natuurlijk! een goede en zorgvuldige overgang bewerkstelligen.

2011-11-11: Motie "Waterman openhouden met burgerinitiatief: AANGENOMEN!!!!"

Motie Waterman openhouden met burgerinitiatief AD, 11-11-2011: Hoop voor Waterman Bron: Het Hele Westland, 11-11-2011:
        College reageert hautain op elk voorstel uit oppositie
2011-11-04 WOS: Waterman Natuurlijk! doet beroep op raad

Waterman Natuurlijk! doet beroep op raad Het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! heeft per brief de Westlandse gemeenteraad opgeroepen om het alternatief voor openluchtzwembad De Waterman in Wateringen een eerlijke kans te geven. Op 10 november bespreekt de raad de programmabegroting 2012-2015 en daarin wordt de sluiting van het zwembad in 2016 aangekondigd.

De initiatiefnemers vinden het verdwijnen van het zwembad onacceptabel. Omdat ook De Hoge Bomen in Naaldwijk dicht moet, is er te weinig zwemwater. "In Nederland is er gemiddeld één zwembad op 23.500 inwoners. Dat zou betekenen dat we in Westland vier zwembaden zouden moeten hebben," aldus de brief aan de raad. Volgens de begroting blijven er drie zwembaden in Westland over.

De Wateringers zijn voor behoud van De Waterman, in 2007 zijn 4500 handtekeningen opgehaald en aan de gemeente aangeboden. De initiatiefnemers hebben met behulp van projectontwikkelaars een alternatief opgesteld en aan de raad voorgelegd. Die reageerde in 2009 enthousiast.

"De gemeente zou het verder gaan uitwerken. Daarna is het stil geworden, en hebben we niets meer gehoord." De raad wordt gevraagd te bevorderen dat serieus naar het plan wordt gekeken, zodat er toch een zwembad in Wateringen kan blijven.

Bron: WOS

2011-11-04: Brief aan gemeente Westland

Aan de gemeenteraad van de gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Wateringen, 4 november 2011

Betreft: verzoek om steun Burgerinitiatief Waterman Natuurlijk!

Geachte raad,

Donderdag a.s. gaat u met elkaar de begroting 2012-2015 bespreken. Ik vraag uw aandacht voor het volgende; Burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! opgericht in 2007, is sinds 5 jaar intensief bezig om zich in te zetten voor het behoud van het openluchtzwembad de Waterman in Wateringen. Een bad wat al 76 jaar lang een belangrijke functie in het openbare leven van Wateringen heeft. Generaties hebben hier leren zwemmen. Een ieder van u die kinderen/kleinkinderen heeft weet hoe belangrijk het is dat een kind z’n eerste zwemdiploma haalt. Kunnen zwemmen is van levensbelang , en zeker in een waterrijk land als Nederland. In 2007 hebben we onderzoek gedaan naar het aantal kinderen dat woont in een straal van 3 km rondom het Wateringse zwembad. Dat zijn er 4400 Kinderen, die graag willen zwemmen in de openlucht. In de ochtend is er al sinds jaren een grote groep senioren actief in het water. Zij blijven fit en energiek en willen dit voor geen goud missen. Deze groep wordt de komende jaren groter. Het bad vervuld een belangrijke recreatiefunctie op zomerse dagen. Soms wel met 2000 bezoekers. We hebben geen last van blauwalgen, en zwemmen in zee is voor kleine kinderen te gevaarlijk. Het zeewater is ook niet altijd op “temperatuur”. Bij sluiting van de Waterman en de Hoge Bomen is er te weinig zwemwater in de directe omgeving. In Nederland is er gemiddeld één zwembad op 23.500 inwoners. Dat zou betekenen dat we in Westland 4 zwembaden zouden moeten hebben, waarvan 1 ten minste een openluchtbad zou moeten zijn. De Wateringers zijn voor behoud van de Waterman, in 2007 hebben we 4500 handtekeningen opgehaald en aan de Gemeente aangeboden.

Met professionele hulp van projectontwikkelaar Ruud Stemerdink van Synchroon B.V. hebben we verschillende scenario’s ontwikkeld voor de toekomst van de Waterman en die samen met Wonen Wateringen en v. Mierlo Planontwikkeling B.V. aan u voorgelegd. Na de presentatie in de vergadering van juni 2009 zijn onze plannen door de raad enthousiast ontvangen. De gemeente zou het verder gaan uitwerken. Daarna is het stil geworden, en hebben we niets meer gehoord. Tot vorige maand wethouder Bogaard met de mededeling kwam dat het bad in 2016 toch moet sluiten. Dat verbaasde ons nog meer omdat begin dit jaar de wethouder met eigen ogen heeft kunnen zien hoe het burgerinitiatief in Baarn functioneert. Zij hebben daar het bad kunnen behouden voor sluiting. Nu is er een goed lopend openluchtbad wat de gemeente nagenoeg geen geld heeft gekost.

Wij willen als Burgerinitiatief een eerlijke kans krijgen. Wij, de burgers van Wateringen, gaan met elkaar én met professionele hulp zorgen dat we het openluchtbad op een gezonde en eigentijdse manier kunnen voortzetten.

Namens Waterman Natuurlijk!

Maria Veenman, voorzitter

Geef ons de sleutel

2011-10-03: Persbericht:
Waterman Natuurlijk! en Wateringen leggen zich niet neer bij het besluit de Waterman in 2016 te sluiten.

Afgelopen donderdag is Waterman Natuurlijk! voorzitter Maria Veenman gebeld door wethouder Jan Bogaard met de mededeling dat het openlucht recreatiebad de Waterman in Wateringen in de Tweede bezuinigingsronde in 2016 zal moeten sluiten. Die mededeling is als een bom ingeslagen!

Het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk!, opgericht in 2007, heeft namelijk mooie plannen ingediend (zie ook de website www.WatermanNatuurlijk.nl) . Die zijn in 2009 gepresenteerd aan de Gemeenteraad met 3 verschillende scenario’s. Een met een beheerplan wat de gemeente géén geld zou gaan kosten. Het andere met o.a. medewerking van Wonen Wateringen en van Mierlo Planontwikkeling B.V. om met toevoeging van extra voorzieningen een renovatie mogelijk te maken en het recreatiebad om te vormen tot een modern buitenbad. Het werd goed ontvangen in de gemeenteraad. De ondernemer die ons wilde helpen met het beheer van het zwembad was ook al gevonden. Het verzoek was verdere uitwerking van onze plannen en daar was de gemeente aanzet. Daarna heeft Waterman Natuurlijk! weinig meer van de gemeente gehoord, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe. Verdere uitwerking was beloofd maar kwam niet. Een kale mededeling ruim 2 jaar later dat het bad moet sluiten in 2016 is dan ook niet te rijmen met deze eerdere toezeggingen.

We geven niet op! We willen dat het besluit niet wordt uitgevoerd of minimaal wordt uitgesteld. De tijden zijn aan het veranderen. Wellicht is er straks weer wel ruimte voor de wensen van de burgers, en speelt niet alléén geld een rol. Een voorziening die 76 jaar geleden juist in crisistijd is aangelegd moet je niet alleen willen sluiten omdat de gemeente haar bezuinigingstaak wilt halen. Daarmee doet men veel burgers veel te kort!

Door de economische crisis moeten we dichter bij huis kunnen recreëren .De 2400 handtekeningen voor behoud zwembad uit 2007 liggen nog in het gemeentehuis. Er wonen 4400 kinderen in een straal van 3 km rondom het zwembad. Die moeten we de kans geven om buiten en in de omgeving te kunnen zwemmen en van aanvullende voorzieningen te kunnen genieten. En dan spreken wij nog niet eens over al die (oudere) mensen die in de zomer hun baantje in het zwembad zwemmen in de gezonde open lucht! Ondertussen zijn er ook goede contacten opgebouwd met de huidige beheerder (Optisport) om het huidige bad met speelweide al veel beter te benutten in de komende jaren.

De fout van sluiting kan je maar één keer maken, en dat zou voor Wateringen en haar bewoners één keer te veel zijn. Minimaal zou de gemeente toch eens anders het gesprek voor de toekomst van de Waterman in moeten gaan dan de kale mededeling van het "moeten sluiten"!?

Waterman Natuurlijk!

Jan van Rossum
Jan van Rossum

Naast wonen en/of werken in een mooie omgeving, moeten wij ook goed in onze eigen omgeving kunnen recreëren. Dat kunnen wij doen in de sportclub en/of vereniging in de buurt. Maar ook in de openbare ruimte moet iedereen een eigen plekje weten te vinden, ook de jongeren! Daarom hebben wij ons hard gemaakt voor voldoende speel-, voetbal-, hangplekken én de Waterman, en zullen wij dat blijven doen!

31 januari 2010: Citaat van website CDA Westland
WATERMAN: DE AANHOUDER WINT!
CDA Westland heeft zich altijd op het standpunt gezet dat voorzieningen in de kern "heilig" zijn voor het voortbestaan van de eigen identiteit van de dorpskern. Dat was al zo bij de aanvang van de fusie tot één gemeente Westland, dat is nog steeds zo. Toen in de eerste jaren van de fusie bleek dat Westland een groot financieringstekort had kwamen meerdere van deze voorzieningen toch onder druk te staan. Zo ook met de zwembaden.

Na veel soebatten is er uiteindelijk een voorstel aangenomen in de gemeenteraad om de zwembaden van Wateringen, Naaldwijk en Monster te sluiten en te gaan vervangen door één nieuw bad ergens op een centrale locatie tussen de drie genoemde zwembaden. En dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Aangevoerd door CDA-fractielid Jan 'Waterman' van Rossum is continu getracht om de redenen van deze maatregel te ontkrachten met veel, zeer veel tegenargumenten. Vooral vanuit Wateringen werd hij uiteindelijk ondersteund door veel mensen die gingen staan achter openlucht recreatiebad de Waterman. Bij elk belangrijk besluit over "hun" zwembad in de gemeenteraad liet men zich horen via spreekrecht met veel argumenten voor behoud van het bad. Deze groep mensen organiseerde zich uiteindelijk in een burgerinitiatief "Waterman Natuurlijk!". Dat was en is een welkome ondersteuning van ons CDA standpunt!

Ondertussen had de fractie o.l.v. Jan van Rossum in 2007 ook nog een zwembadenquête opgezet waarin mensen zich in haar algemeenheid konden uitspreken over het behoud van 5 zwembaden (de hoofdstelling van de enquête). Daar is met een score van 90% positief op geantwoord. Ook werden er allerlei suggesties gedaan voor beter beheer en betere omstandigheden van de zwembaden. Vooral vanuit Wateringen (32 %) werd veel gereageerd, maar daar was ook de meeste wrevel dat een van de weinige openlucht zwembaden in de gehele omgeving dicht moest.

Ondertussen is er veel ten goede gekeerd!
Waterman Natuurlijk! is met mooie nieuwe alternatieve plannen gekomen om de Waterman te renoveren met gelden te verdienen uit bebouwing (gedacht wordt aan aanvullende voorzieningen, maar woningbouw aan de rand wordt niet uitgesloten). Het plan is gepresenteerd in de gemeenteraad en deze heeft hierop enthousiast gereageerd. Al eerder had de gemeenteraad een krediet van 2,5 miljoen euro goedgekeurd om in ieder geval het bad t/m 2016 open te houden. En dat werd al als een winst beschouwd omdat in de eerste plannen van de gemeente Westland het zwembad al in 2008 gesloten zou worden.
De plannen van Waterman Natuurlijk mogen nu uitwerkt worden tot een echt voorstel. Helaas loopt dat proces om meerdere redenen niet vlotjes, maar alles wijst erop dat er binnenkort toch eens knopen doorgehakt gaan worden. Het wordt tijd, want het zwembad is zodanig verouderd dat er echt niet gewacht hoeft te worden tot 2016 voordat een geheel gerenoveerd openlucht zwembad het licht kan zien. En het is vooral belangrijk te constateren dat inspreken tijdens raad en commissievergaderingen met echte argumenten en een burgerinitiatief met goede plannen de Raad best op andere gedachten kan brengen. Vooral Jan van Rossum is hier zeer content mee, want zo langzamerhand was de Waterman bijna zijn levenswerk geworden...

Zwembad de Boetzelaer in Monster is ondertussen met haar bezoekersaantallen tot de top 10 van meest bezochte voorzieningen in Zuid Holland opgeklommen. Het spreekt voor zich dat dit bad dus in een heel duidelijke behoefte voorziet voor de omgeving van Monster en Den Haag zuid. Verplaatsing van dit, ondertussen ook zelfstandige bad, mag wat CDA fractie betreft dan ook niet meer aan de orde zijn.

De zogenaamde slechte staat van zwembad de Hoge Bomen was voor Naaldwijk en later een meerderheid van de Raad van Westland een reden om te kiezen dat dit bad vervangen moest gaan worden door een nieuw centraal liggend zwembad. Door een slimme verbouwing van slechts een paar duizend euro (uitgevoerd door Sportfondsen) bleek het bestaansrecht van het bad ineens met 10 jaar verlengd te kunnen worden. Gecombineerd met een mooie ligging in een omgeving met veel voorzieningen (waardoor multifunctioneel gebruik van bijvoorbeeld parkeerplaatsen mogelijk is) is het duidelijk dat voor CDA-Westland nu ook dit bad op haar huidige locatie moet blijven voortbestaan! Niet voor niets heeft CDA-Westland dan ook bij de bespreking van het ontwerp bestemmingsplan Hoogeland aangegeven dat voor deze locatie geen andere bestemming gezocht hoeft te worden dan de huidige zwembadlocatie!

Tot slot kan nog opgemerkt worden dat per 1-1-2010 vier van de vijf Westlandse zwembaden (De Lier, Naaldwijk, 's-Gravenzande, Wateringen) in beheer van één beheerder (OptiSport) gekomen is. Deze had voor Westland de goedkoopste offerte uitgebracht. Wij hopen van harte dat goedkoop niet betekent dat er aan kwaliteit ingeboet zal worden. De lat van voormalig beheerder Sportfondsen voor de baden in Naaldwijk en 's-Gravenzande lag namelijk hoog. CDA gaat er vanuit dat de lat voor kwaliteit bij OptiSport minimaal even hoog zal liggen. De miskleun met de zwemles prijzen zullen wij dan maar "een foutje, bedankt" noemen!
Bron: website CDA Westland

75 jaar zwembad de Waterman (opgericht juli 1935)

Waterman vroeger     Waterman vroeger

Uitzending WOS in weekend 4 en 5 juli 2009
Klik op de link om de uitzending te bekijken >>  
Van WOS


1 juli 2009: Persbericht “de Nieuwe Waterman"

De Nieuwe Waterman, Het zwembad van de Toekomst! Een duurzame samenwerkingsvisie om te recreëren, werken en wonen. Dit omvat het nieuwe plan voor de locatie van het openluchtzwembad de Waterman in Wateringen. Een samenwerkingsproject van het Burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! Stichting i.o, Synchroon B.V, Wonen Wateringen en van Mierlo Planontwikkeling. Sinds vorig jaar september zijn we tezamen aan de slag gegaan om een nieuw plan neer te zetten. En vervolgens hebben we onze ideeën regelmatig getoetst aan de vertegenwoordigers van de Gemeente, die met herontwikkeling van deze locatie betrokken zijn.
Het plan behelst:
1. Een duurzaam rendabel zwembad doordat de kapitaalslasten niet in de exploitatie zitten. Deze worden vooraf betaald uit de herontwikkeling. De energetisch duurzame renovatie van het zwembad (kosten) worden betaald met een bebouwing "op de rand" (opbrengst). De kosten moeten worden gedekt door de opbrengsten.
2. Een (maatschappelijke) georiënteerde bebouwing bevat een sportmedisch centrum, zorg, leisure, een corporatiehuis, een binnen kinderspeelplaats, adventure sport, bijpassende horeca en extra ruimte voor parkeergelegenheid, en indien gewenst, eventueel woningen.
3. Behoud van recreatieve open ruimte voor groen en waterberging. Met de vormgeving van de speelweide is extra (seizoensgebonden) waterberging goed mogelijk
4. Plan van exploitanten. Geen mooie woorden maar ook daden. Het plan wordt gerealiseerd met exploitanten: corporatie, sportmedisch centrum, zwembadexploitant, buitensportondernemer en we mogen ons verheugen op de belangstelling van enkele zorginstellingen.

Het zwembad wordt energetisch modern ingericht, samenwerkend met de energievoorziening van de gebouwen ('over' warmte) en zonne-energie, zodat het bad nagenoeg gasvrij te exploiteren is. Optioneel kan dat lage energiegebruik zelfs worden gehalveerd, indien er wordt geïnvesteerd in een geïsoleerde badafdekking installatie, zoals voorgesteld in de memo van energetisch adviseur Ecofys.
Het bad is modern, simpel en rendabel exploiteerbaar, met professioneel management. Bijzonder aan het plan is dat de exploitanten al in beeld zijn en deelnemen in de planvorming, zo ook de zwembadbeheerder.

Basisprincipe financiering
Het basisprincipe om het plan te realiseren: De gemeente verkoopt slechts een rand grond langs het zwembad tegen marktwaarde. Met de opbrengst van deze grond betaalt de gemeente de renovatie van het zwembad zelf. Indien gewenst kan het ontwikkelingsgebied (stapsgewijs) worden vergroot om alle verdere ruimtelijke wensen te realiseren. Hiervoor is een financieringopzet ingediend bij de gemeente.
Toelichting bij deze ingeleverde berekeningen:
- De berekeningen zijn gemaakt mei 2008 (=peildatum), onder normale marktomstandigheden. Er is gerekend met een combinatie van maatschappelijk en particuliere eigendom.
- Gemeentekeuze 1: De gemeente besluit of zij de opbrengst uit de opstalontwikkeling inzet voor de renovatie van het bad.
- Gemeentekeuze 2: De gemeente beslist over de grootte van de gebiedsontwikkeling en voert als eigenaar de regie voor de grondexploitatie. De ontwikkelaar levert de opstalopbrengst aan en de kosten van de zwembadrenovatie.
- Calculaties m.b.t. renovatie en nieuwbouw zijn gemaakt door gespecialiseerde installatie en bouwbedrijven, op eigen onderzoek en randvoorwaarden.

De exploitatie van de Waterman is door verschillende partijen op verschillende manieren benaderd: vanuit adviseurperspectief en vanuit exploitantenperspectief (praktijk). Wij opteren voor de praktijk. De VWAN heeft een ‘praktijk’ exploitatieopzet gemaakt door vijf openluchtzwembaden te vergelijken die vanuit een zelfde sluitingssituatie zijn doorgestart. Er is vooral vergeleken op rechtsvorm, organisatievorm, bezoekers, kosten en opbrengsten en daaruit een eigen exploitatieopzet gemaakt. Deze referentiezwembaden zijn vernoemd in het ondernemingsplan en eerdere presentaties. De meest geschikte vorm bleek de opzet te zijn die openluchtzwembad Baarn heeft toegepast. Het bad in Baarn heeft ongeveer dezelfde grootte, dezelfde installatie en energiehuishouding en dezelfde (door ons beoogde)beheerder met professionele arbeidskrachten, dus geen vrijwilligers. Er is één groot verschil in de ogen van de Baarnse beheerder; de Waterman ligt in een veel dichter bevolkt, meer stedelijk gebied, met veel meer bezoekerspotentie; maximale kans op succes.
Het eigendom splitsen we juridisch (gemeente) en economische (exploitant). Door bestemmingsgebonden uitgifte kunnen prestatie eisen (exploitatie) aan het recht tot gebruik worden gekoppeld.
Binnen stichting i.o. Waterman Natuurlijk zal het dagelijks beheer volgens dezelfde beheersvorm als in Baarn de exploitatie van het zwembad worden verzorgd. In de exploitatie is rekening gehouden met groot onderhoud. De stichting verkrijgt inkomsten uit de exploitatie van het zwembad, het buitenterrein en eventueel een kinderspeelparadijs.

Ons verzoek
Graag zouden wij de ruimte krijgen, binnen een intentieovereenkomst, om gezamenlijk, initiatiefnemers en gemeente, te komen tot uitwerking van het basisplan (en zoveel meer als door partijen gewenst) in 2009-2010 met als uiteindelijk doel de realisatie van het plan door initiatiefnemers en gemeente. Het feitelijke (gemeentelijke) besluit om tot realisatie over te gaan kan, na planafronding, voorjaar 2010 worden genomen.
De voorwaarde daarbij is dat de gemeente de benodigde renovatiegelden voor het bad investeert uit de verkoop van nieuwbouwgrond van de bebouwing aan de ontwikkelaars. Mocht er niet aan deze voorwaarde kunnen worden voldaan, dan kunnen partijen de samenwerking na de planvorming, voorjaar 2010 beëindigen.

Wij hopen met dit bijzondere initiatief als resultaat van hard werken tussen burger, ondernemers, instellingen en gemeente dat we B&W en de Gemeenteraad voldoende hebben geïnspireerd om tot een verdere samenwerking te komen.

Initiatiefnemers “de Nieuwe Waterman”:
- Burgerinitiatief Stichting i.o. Waterman Natuurlijk
-Wonen Wateringen
-Van Mierlo planontwikkeling
-Synchroon B.V.

Bekijk hier de presentatie:
Presentatie de Nieuwe Waterman, van lasten naar lusten van 30 juni 2009>>

zwembad Les bains des Docks in Le Havre Frankrijk, dit bad dient als inspiratie voor ons plan. Ontwerp van Jean Nouvelzwembad Les bains des Docks in Le Havre Frankrijk, dit bad dient als inspiratie voor ons plan. Ontwerp van Jean Nouvel

Voortgang plan VWAN (Waterman Natuurlijk, Wonen Wateringen, Van Mierlo Planontwikkeling en Synchroon) 2009

VWAN is in gevorderd proces met de Gemeente Westland
Voortgang; Data sinds september 2008
07-05-2009 VWAN stuurt gegevens n.a.v. laatste overleg met ambtenaren
24-04-2009 Brief van VWAN aan wethouder Th. Duijvestijn
20-04-2009 Gezamenlijke afspraak met Gemeenteambtenaren
29-03-2009 Vragen over aanvullende gegevens ingediend door VWAN bij Gemeente
16-03-2009 Gemeente wil aanvullende gegevens van VWAN
19-02-2009 Ambtelijke beoordeling presentatie VWAN
20-01-2009 Definitieve presentatiegegevens Plan VWAN ingediend bij Gemeente Westland
08-12-2008 overleg Gemeente en VWAN
19-11-2008 ‘’ idem
06-11-2008 VWAN presenteert plan aan staf Planontwikkeling
15-10-2008 gemeente maakt officiële status plan VWAN
24-09-2008 Oriënterend gesprek VWAN

Het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! heeft een plan ontwikkeld voor het behoud van het Openluchtrecreatiebad de Waterman te Wateringen. Samen met haar partners is er een drie fasen plan ontwikkeld, welke dinsdagavond 15 april gepresenteerd is aan de Gemeenteraad. De doelstelling van Waterman Natuurlijk! is het behoud van het openluchtrecreatiebad en de speelweide. Dit is de uitgangspositie geweest voor de ontwikkelde plannen.

De Waterman met groen recreatiegebied
Plan 1: Gezonde exploitatie van het zwembad met maximale besparing exploitatiesubsidie en realisatie van een intensiever, meer openbaar gebruik van de groene ruimte.
Plan 2: = Plan 1 met renovatie door extra functies: Ondersteunende functies maken financiering van een slimme renovatie en modernisering van het zwembad mogelijk, waardoor de meest optimale exploitatie voor de toekomst mogelijk wordt.
Plan 3: = Plan 2 met topsport: De Stichting zou graag, met haar partners, de haalbaarheid willen onderzoeken om een topsportcentrum te realiseren.

plan3; met topsport Op 5 maart j.l. zijn de plannen reeds gepresenteerd aan de beleidsmedewerkers van de Gemeente Westland. De plannen zijn door hun positief ontvangen en zij zullen een advies aan het college geven. Binnenkort hopen we hierop een antwoord te krijgen. Vanaf nu zijn onze nieuwe plannen ter inzage;

Downloads:
Presentatie sheets 15 april 2008 >>
Presentatieboek met gedetaileerde planbeschrijving >> (klein formaat)
Presentatieboek met gedetaileerde planbeschrijving >> (groot formaat)


Wanneer u interesse heeft in onze ontwikkelingen, nodigen wij u graag uit onze website verder te bekijken. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen voor meer informatie via info@watermannatuurlijk.nl.

Werkgroep Waterman Natuurlijk!